ที่ปรึกษา

 

 

                                                                    personnel2

   ดร.จิรปวิณ   อิ่มโสภณ

   ตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ
เอกชนมหาบัณฑิต (ศศม.)

 

รศ. วรรณี โสมประยูร
ดร. พัทธยา สุระวิญญู
พันเอก ผศ. นายแพทย์ วีระกูล ทีฆทรัพย์
นายปิ่น สุวรรณะ ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนโชคชัย และ
อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา

img_line

บุคคลากร

personnel1   

นางสาวศิวภรณ์ โควศวนนท์

ตำแหน่ง     ผู้รับใบอนุญาต
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.)

ดร.ศิวภรณ์   โควศวนนท์

ตำแหน่ง     ผู้รับใบอนุญาต
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.)

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต  (บธด.)

 

 

personnel3

นายยงยุทธ โควศวนนท์

ตำแหน่ง     ผู้จัดการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.)

นางสุมณฑา   โควศวนนท์

ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
 

 

นางสาวเพลินใจ ภาโสม

ตำแหน่ง    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักเรียน
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)

 

นางสาวยุพเรศ  ศรีอ่อนคง

 

นางจวงจันทร์     พัฒน์ยัง

นางสาวสุมาลี   จินตนาฤทัยกุล

 

 

นางสาวเกศรินทร์  พรกุณา

นางสาวศิริพร   แวงชัยภูมิ         

นางอุษาธิตา     เพชรชู

    นางสาวศิริมา      ดวงมณี    

นางสาวดวงฤดี     แสงอุทัย

 

นางสาวปาลภัสสร์  ลลิตสาธิต

 

นางสาวกันต์หทัย  ทองนำ