ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลศิวภรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดย นางสาวศิวภรณ์ โควศวนนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจาก ประสบการณ์ที่เป็นผู้มีความสามารถ ทางการศึกษาด้านการสอนมากว่า 25 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัล “ครูเกียรติยศ” จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2548 ด้วยเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนอนุบาลศิวภรณ์ ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมีมาตราฐานทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ พัฒนาเด็กทุกด้าน ให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่สุภาพอ่อนน้อมอย่างไทย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเพียร มีความคิด มีเหตุผล ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญูู พร้อมเรียนรู้สู่สากล

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลศิวภรณ์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 และเปิดสอนในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทย คือ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ เฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “การทำความดีเพื่อในหลวง” ได้ตระหนักใน จิตสำนึกซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่จัดสร้างโรงเรียน เพื่อจะมีโอกาสแทนคุณแผ่นดินและช่วยชาติ สร้างเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคมต่อไป