ระเบียบการ

1.การรับนักเรียน

1.1. รับเฉพาะนักเรียนไป – กลับ

1.2. รับนักเรียน ชาย – หญิง ตั้งแต่ อายุ 3 – 5 ขวบครึ่ง

1.3. แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

- อายุ 3 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 1

- อายุ 4 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 2

- อายุ 5 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 3

- หรือพิจารณาตามพัฒนาการของเด็ก

2.การรับสมัคร

ติดต่อห้องธุรการ เวลา 07.30 – 16.30 น. เว้นวันอาทิตย์

3.การมอบตัว ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมาพร้อมหลักฐาน

3.1. สำเนาเอกสารสูติบัตร

3.2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.3. รูปถ่ายเด็กหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 8 ใบ

3.4. รูปถ่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท่านละ 2 รูป

4.ภาคเรียน ปีละ 2 ภาค