หลักสุตรการเรียน

โรงเรียนอนุบาลศิวภรณ์ ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546 จัดทั้งหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นภาษา อังกฤษเข้มข้น มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้แนวการสอนตามปรัชญาการศึกษา และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงาน ของสมองคือ Brain Based Learnin เน้นพัฒนาการตามหลัก พหุปัญา และ Montessori Applied ในการใช้สื่อ พร้อมทั้งบูรณาการ วิชา จัดการสอนภาษาธรรมชาติ แบบองค์รวม (whole Language Approach) เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยฝึกทักษะการคิด สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักวิถีพุทธ และปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลศิวภรณ์ ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546

img_contact2

โรงเรียนอนุบาลศิวภรณ์ ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546 จัดทั้งหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษเข้มข้น มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน โดยใช้แนวการสอนตามปรัชญาการศึกษา และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับการทำงานของสมองคือ Brain Based Learnin เน้นพัฒนาการตามหลัก พหุปัญา และ Montessori Applied ในการใช้สื่อ พร้อมทั้งบูรณาการ วิชา จัดการสอนภาษาธรรมชาติ แบบองค์รวม (whole Language Approach) เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยฝึกทักษะการคิด สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักวิถีพุทธ และปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง