ที่ปรึกษาำีี

รศ. วรรณี โสมประยูร
ดร. พัทธยา สุระวิญญู
นายยรรยง โควศวนนท์
พันเอก ผศ. นายแพทย์ วีระกูล ทีฆทรัพย์
นายปิ่น สุวรรณะ ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนโชคชัย และ
อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา